Svodín

Pamätihodnosti:

Rím.- kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie: barokovo-klasicistický kostol vybudovaný v r. 1792 - 1799.
Kalvária: neskorobarokové sochy z poslednej tretiny 18. storočia, pred kostolom.
Dom ľudových tradícií: v pôvodnom roľníckom dome, so zachovaným hospodárskym dvorom, prezentácia dobového ľudového bývania a života.
Archeologické múzeum: prezentácia výsledkov archeologického výskumu na lokalite stredovekého kostola sv. Michala (stavebný vývin kostola, pohrebisko zo 14.- 17. storočia), nálezy z archeologického výskumu kostola Panny Márie (stavebný vývin kostola z 11.-12. storočia, nálezy z cintorína okolo kostola).
Galéria súčasného výtvarného umenia: od roku 1999 organizujú v obci každoročne v júni Medzinárodný tábor výtvarného umenia. Zbierka takto vzniknutých výtvarných diel (v súčasnosti temer 300 diel od 39 autorov) je prístupná v obecnej galérii (v budove oproti kostolu).Prírodné zaujímavosti:

Chránené vtáčie územie Parížske močiare (k. ú. Gbelce, Svodín, Nová Vieska, Strekov): cieľom ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.


Dom ľudových tradícií Archeologické múzeum

Svodín č. 305, 306
943 54 Svodín

Mobil: 00421 907 432 055
e-mail: edina.svajcer@gmail.com

Reštaurácia Pathó Pál

Svodín
943 54 Svodín

Tel.: 00421 367 566 000
Mobil: 00421 905 292 240
e-mail: prednosta@svodin.sk

Reštaurácia/Kapacita jedálne 52+16 Parkovisko Klimatizácia Vegetariánska strava Regionálna kuchyňa