Po stopách Rimanov na Dunaji

Medzinárodná turistická trasa „Po stopách Rimanov na Dunaji“
Trasa: Komárno - Iža (okruh v Slovenskej republike)

(Pozn.: trasa je pokračovaním okruhu v Maďarskej republike: Almásfüzitő - Szőny - Komárom)

Na križovatke pri moste na Alžbetin ostrov odbočte do Palatínovej ulice - zavedie vás k Podunajskému múzeu (13) so stálou expozíciou “Dejiny Komárna a okolia od praveku do 19. storočia”. Súčasťou expozície sú aj pamiatky z doby rímskej. Po návšteve múzea odporúčame prechádzku historickým jadrom mesta, ktoré charakterizujú profánne budovy historizmu 19. stor. a sakrálne stavby z doby 18. storočia. Hlavnému námestiu dominuje budova neorenesančnej radnice, pred ňou je socha generála Juraja Klapku. Západnú časť námestia tvorí budova býv. Zichyho paláca - jeho parkovo upravený dvor vedie na Nádvorie Európy, ktoré v štylizovanej forme prezentuje architektúru jednotlivých európskych krajín a regiónov. Bránou sv. Ladislava prejdite na Ulicu františkánov alebo na Jókaiho ulicu, ktorá vedie na Kossuthovo námestie. Z Kossuthovho námestia sa Komenského ulicou dostanete k Lapidáriu rímskych pamiatok v bastióne VI. (14) pevnostného systému, kde sú vystavené kamenosochárske pamiatky z územia Panónie (1. - 4. storočie). Expozícii rímskych pamiatok bola udelená cena Europa nostra – za záchranu a kultúrno-spoločenské využitie kultúrneho dedičstva Európy. Po prehliadke múzea pokračujte pozdĺž zemných valov pevnostného systému a popri jednotlivých bastiónoch (IV. - II.) až k bastiónu I. s Bratislavskou bránou. Odtiaľ prejdite popri prístave Dunajským nábrežím a Elektrárenskou cestou k Novej a Starej pevnosti na sútoku Váhu a Dunaja. Cesta popri Váhu vás povedie k mostu cez rieku, kde môžete pokračovať po putovaní za rímskymi pamiatkami. K rímskemu kastelu Kelemantia - Leányvár (15) sa dostanete bicyklom alebo pešo po vážskej a dunajskej ochrannej protipovodňovej hrádzi (cca 4 km). Ich povrch tvorí sypaný štrk. Tesne za mostom prejdite na vážsku hrádzu a po nej až k sútoku Váhu a Dunaja. Pokračujte po dunajskej hrádzi, pokým vás informačný systém neupozorní na rímske pamiatky.

Cestou po hrádzi (alebo cez mestskú časť Komárno -Veľký Harčáš) sa asi po 3,5 km dostanete k informačnej tabuli, ktorá oboznamuje s polohou dočasných rímskych poľných táborov z obdobia markomanských vojen. Odtiaľ pokračujte poľnou cestou a po 500 m prídete k rímskemu kastelu Kelemantia - Leányvár.
Druhá trasa v smere od Komárna vedie po miestnej komunikácii z Vážskeho mosta odbočkou doprava cez mestskú časť Komárno -Veľký Harčáš (cca 3 km), a ďalej krátkym úsekom (800 m) po poľnej ceste.

K rímskemu kastelu sa v smere od Komárna i od Nových Zámkov dostanete aj po hlavnej ceste č. 64 a odbočkou na cestu č. 63 do obce Iža. Zo stredu obce pokračujte podľa smerovníkov panelovou cestou k Dunaju, a po nej ďalej (cca 1,5 km) pozdĺž brehu - proti prúdu rieky, smerom na západ.
Celý areál kastela s rozlohou vyše 3 ha je pamiatkovo chránený už od roku 1957. V súčasnosti sa jeho časť upravuje do podoby múzea v prírode, návštevníkom je prístupný bezplatne po celý rok.

Kastel bol vysunutým predmostím légiového tábora Brigetio (dnes pri obci Szőny, MR) a zároveň súčasťou pevnostného systému (Limes Romanus) vybudovaného pozdĺž severných hraníc provincie Panónia. Prvé opevnenie na tomto mieste (drevozemný tábor) pochádza z doby markomanských vojen, zo 70-tych rokov 2. storočia. Jeho vnútorný areál so stavbami z nepálených tehál chránili zemné valy s palisádovou hradbou s bránami a vežami a dvojica hrotitých priekop. Zanikol po krátkom čase pri nečakanom germánskom útoku. Koncom 2. stor. Rimania vybudovali na tom istom mieste kamenný kastel - stály tábor pre pomocnú vojenskú jednotku. Jeho pôdorys mal tvar štvorca so zaoblenými nárožiami (172 x 172 m). Pevnostný múr ukončený cimburím dosahoval hrúbku 2 m a výšku 4 -5 m. Súčasťou hradieb bolo 20 veží, ktorými boli opevnené štyri brány, nárožia a úsek medzi nárožiami a bránami. Z vnútornej strany sa k hradbám primkýnal zemný násyp ochodze, z vonkajšej strany bola pevnosť obkolesená dvoma, neskôr až piatimi priekopami. Vo vnútri kastela stáli budovy usporiadané v uličnom systéme: veliteľská a štábna budova, kasárne, sklady, stajne, dielne, kúpele, ale i cisterny na vodu, studne a pekárske pece. Kastel bol v polovici 3. stor. silne poškodený, ale opäť obnovený. Svojmu účelu slúžil až do konca 4. storočia.
Základné poznatky o vývoji kastela poskytuje informačný systém inštalovaný v hlavnej sezóne (1. máj - 31. okt.): v strede areálu a v blízkosti jednotlivých stavieb sú umiestnené tabule s kresbovými rekonštrukciami a popismi. Na dunajskej hrádzi je vyhliadka umožňujúca pohľad na celý areál kastela, jeho okolie, ale i na Dunaj a protiľahlý breh, kde kedysi stál légiový tábor Brigetio. Je tu umiestnená mapa severopanónskeho úseku rímskych hraníc a pôdorysný plán kastela so zástavbou z konca 2. storočia.

V priestore pamiatky je možné si pozrieť časti pôvodných i rekonštruovaných objektov. Nálezy z rímskeho tábora v Iži sú vystavené v stálej expozícii Podunajského múzea v Komárne, v Lapidáriu rímskych pamiatok v bastióne VI, ale i v Klenotnici Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade a v stálej expozícii Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre (areál Agrokomplexu).
Medzinárodná turistická trasa „Po stopách Rimanov na Dunaji“ sa v obci Iža napája na Dunajskú cyklistickú cestu, ktorá vedie do Štúrova.Zobraziť Rekreaciadunaj.sk na väčšej mape

1 - Lokality hrnčiarskych osád z 2. - 3. storočia (oproti čerpacej stanici PHM, Komárom - Szőny, HU)
2 - Cesta k Dunaju vedie v podstate po východnom pevnostnom múre légiového tábora Brigetio (Komárom - Szőny, HU)
3 - Miesto prvej rímskej pevnosti v Brigetiu - auxiliárneho drevozemného tábora (Komárom - Szőny, HU)
4 - Rímsky sarkofág v parku sídliska (Komárom - Szőny, HU)
5 - Západný okraj súčasného sídliska - a zároveň aj rímskeho légiového tábora vymedzuje rad garáží. V týchto miestach sa už začínalo vojenské mesto - canabae legionis (Komárom - Szőny, HU)
6 - Západná hranica vojenského mesta sa nachádzala pri dnešnej sýpke (Komárom - Szőny, HU)
7 - Centrum civilného mesta Brigetio - archeologický výskum (Komárom - Szőny, HU)
8 - Termálne kúpele (Komárom, HU)
9 - Námestie s radnicou z 19. storočia a s rímskymi sarkofágmi (Komárom, HU)
10 - Igmándska pevnosť - Lapidárium rímskych pamiatok Múzea Györgya Klapku (Komárom, HU)
11 - Svetelná križovatka - v JV rohu sa nachádza rímsky míľnik zo 4. storočia (Komárom, HU)
12 - Rímska expozícia Múzea Györgya Klapku (Kelemen László u. 22, Komárom, HU)
13 - Podunajské múzeum (Palatínova ul. 13, Komárno, SK)
14 - Lapidárium rímskych pamiatok (bastión VI., Vnútorná okružná ul., Komárno, SK)
15 - Rímsky kastel Kelemantia (Iža, SK)