Združenie za kultúru a turizmus

„Združenie za kultúru a turizmus“ v Búči bolo založené v roku 1999. Dobrovoľné zoskupenie fyzických osôb z obce známej rybolovom, jazdectvom či špecialitami regionálnej kuchyne je zastupované predsedníčkou, pani Szobi Eszter, ktorá patrí medzi jeho zakladateľov.

Naším hlavným cieľom a poslaním je prispieť k ochrane a rozvoju kultúrneho dedičstva prostredníctvom kultúry a turizmu. Okrem toho organizujeme semináre, konferencie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kultúrny život regiónu južného Slovenska. Členom nášho občianskeho združenia sa môže dostať každý, kto súhlasí s jeho poslaním, s cieľmi a svojou prácou a aktivitami chce podporiť našu činnosť.

Podporujeme znak kvality - Regio Danubiana V rámci projektu „Vidiecky cestovný ruch v Podunajsku“ Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 financovaného Európskou úniou (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: „Európa investujúca do vidieckych oblastí.“ ) sme vytvorili znak kvality „REGIO DANUBIANA.“ Chceme ho udeľovať službám (v oblasti ubytovania a stravovania), výrobkom spotrebného charakteru, prírodným a poľnohospodárskym produktom alebo dielam tradičného ľudového a umeleckého remesla, ktoré spĺňajú kritériá a zásady pre udeľovanie a používanie znaku kvality „REGIO DANUBIANA“.

Udeľovaním a používaním znaku chceme zviditeľniť náš región doma i v zahraničí, podporiť producentov a poskytovateľov služieb, ktorí v regióne Podunajska vykonávajú svoju činnosť kvalitne, s dôrazom na pestovanie a zachovávanie miestnych, regionálnych tradícií.

Cieľom znaku kvality je prispieť k rozvíjaniu cestovného ruchu a turistiky aj tým, že znak garantuje pôvod výrobku alebo služby v regióne, predstavuje kvalitu a priamu spätosť s charakterom regiónu.

Znak kvality „REGIO DANUBIANA“ môžu získať ubytovacie / stravovacie zariadenia, ktoré sú prevádzkované v regióne Podunajska, resp. produkty a výrobky z tohto regiónu. Znak kvality môžu používať na základe zmluvy s udeľovateľom aj iné fyzické a právnické osoby (cestovné kancelárie a agentúry, turistické informačné centrá, samosprávy, nevládne organizácie, regionálna tlač a TV, internetové info-kanály, múzeá, galérie a pod.) sídliace v regióne Podunajska, ak týmto používaním podporujú propagáciu, prezentáciu a dobré meno znaku kvality „REGIO DANUBIANA“. Pri takomto osobitom používaní znaku kvality je uvádzaný sprievodný text: „Podporujeme znak kvality“.